6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU GEREĞİNCE KİŞİSEL BİLGİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

İş bu bilgilendirme, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında, Veri Sorumlusu sıfatıyla, MİNA TURİZM SANAYİ VE LİMİTED ŞİRKETİ tarafından, iş ortaklarına, Yurt içinde ve dışındaki müşterilerine, iletişimde bulunduğu gerçek ya da tüzel kişilere aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek üzere yapılmaktadır.

KİŞİSEL VERİLERİN KULLANILMA AMACI, KAPSAM VE İŞLENMESİ VE PAYLAŞILMASI

Şirketimiz, faaliyet konusu çerçevesinde, Yurt içi ve yurt dışında müşterilerine ve diğer iş ortaklarına din, dil, ırk, düşünce, cinsiyet farkı gözetmeksizin hizmet sunmaktadır. Şirketimiz müşterilerine hizmet verebilmesi için müşterisinin kişisel bilgilerine ihtiyaç duymaktadır ve bu çerçevede, bilginiz dahilinde, siz müşterilerimiz ve sizin adınıza iş ortaklarımızdan dolaylı olarak kişisel bilgileriniz elde edilmektedir. Kişisel bilgileriniz bizim için çok önemlidir, bu bilgiler ‘KVKK’ ve Uluslararası anlaşmalar çerçevesinde kullanılacaktır. “Kişisel Veri” Kimliği belirli veya belirlenebilir toplanmış ve kaydedilmiş her türlü bilgiyi içerir. Bunlar, siz veri sahiplerinin ve kullanıcıların şirketimiz nezdinde kendi irade ve isteğiyle paylaşmış olduğu, Şahsınıza ve ailenize ait, ad-soyadı, cinsiyet, doğum tarihi, uyruk, cep telefonu numarası, e-posta, kimlik bilgileri, meslek, sigorta, araç model ve plaka, konaklama tarih ve yeri, otel bilgisi, seyahat ulaşım bilgileri, sosyal medya hesapları vs. gibi doğrudan veya dolaylı olarak toplanmış, gerçek kişi olarak sizin tanımlanmanızı sağlayan bilgilerdir.

Bu bilgiler, meşru amaçlar için, sınırlı ve ölçülü, hukuk ve dürüstlük kurallarına uygun olarak işlenecek ve işlendikleri amaç için gerekli süre kadar muhafaza edilecek ve yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
Kişisel veriler, şirketimiz tarafından kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, bir sözleşmenin kurulması ifası, bir hizmetin sunulması için gerekli olan bilgiler olup paylaşılmasına dolaysız olarak veri sahibi veya onun izin verdiği kullanıcılar tarafından dolaylı olarak bize ulaştırılmış bilgilerdir. Bu bilgiler dışında, şirketimize ulaşmış, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, kılık kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti, güvenlik ile ilgili veriler, ile biyometrik ve genetik veriler gibi özel nitelikli kişisel bilgiler, ilgilinin açıkça rızası olmadan kullanılmayacaktır.

Kişisel veriler,” KVKK” 5. Maddesinin ikinci fıkrasında ve yeterli önlemler alınmak kaydıyla, 6. Maddenin üçüncü fıkrasında belirtilen şartlardan birinin bulunması halinde, ilgilinin açık rızası aranmadan 3. Kişilere aktarılabilir.

Şirketimiz, faaliyet konusu işlerle ilgili olarak hizmetini sunabilmek için gerekli asgari kişisel verileri kullanmaktadır, Bunlar, ad-soyadı, cinsiyet, yaş, uyruk, otel ve konaklama bilgileri, uçuş ve transfer verilerdir, bu veriler, taraflar arasında, hizmetin ifası için gerekli (olmazsa olmaz) verilerdir. Aracı konumundaki şirketimiz için bu verilerin 3. Kişilerle paylaşılması, işin doğası gereğidir. Hizmet talep eden veri sahibi, bu bilgilerin paylaşılacağını da peşinen kabul etmektedir.

Verilerin korunması konusunda veri sorumlusu olarak, şirketimiz, 3. Kişilere veri aktarımı sırasında hukuka aykırı veri işlenmesini, verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesini önlemek için gerekli teknik ve hukuki tedbirleri almakta, veri işleyen kişilere ve 3. Kişilere, şirket personeline, KVKK hükümlerine uymaları konusunda, gerekli uyarıları yapmakta bilgilendirmekte ve gerekli denetimleri yapmaktadır. Ayrıca şirketimiz, KVKK hükümlerine aykırı işlemleri, en kısa zamanda, KVK kuruluna bildirmekle sorumludur.

VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

KVKK kapsamında, kişisel verilerinize ilişkin olarak aşağıdaki haklara sahipsiniz: - Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, - Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, - verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme - Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, - Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, - Kişisel verinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde, verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme, - Talebinizce düzeltilen ya da silinen bilgilerinizin, eğer aktarılmış ise kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, - İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, - Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme. Yukarıda belirtilen haklarınızla ilgili taleplerinizi gerekli açıklamalarınızla birlikte, Başvuru formunu doldurarak, 1-info@mina.com.tr adresine 2-Şirket merkez adresimize yazılı olarak yapabilirsiniz. Taleplere 30 günü geçmemek üzere en kısa sürede cevap verilecektir. MİNA TURİZM SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

MİNA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI

1- AMAÇ
İşbu KVK politikası, 6698 sayılı “KVKK” Kişisel Verilerin Korunması kanunu çerçevesinde, Veri kişisi, veri sorumlusu, yetkilendirilmiş kişileri, yurt içi ve yurt dışı işbirlikçilerimizi, hissedarlarımızı, müşterilerimizi, şirket çalışanlarını ve diğer 3. Kişileri bilgilendirmek için ve kişisel korunmalarını sağlamak için yetkililer tarafından hazırlanmış olup, MİNA TURİZM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Yönetimi tarafından onaylanmıştır.

2- TANIMLAR
a) İlgili kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi,
b) Kişisel veri: Kimliği belirli gerçek kişi ile ilgili her türlü bilgiyi,
c) Özel Nitelikli Kişisel veri: KVKK’ nın 6. Maddesindeki verileri,
d) Veri sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyip veri kayıt sisteminin kurulması ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişiyi,
e) Kurul: Kişisel Verileri Koruma Kurulunu,
f) Aktaran: Kişisel verileri şirketimize aktaran gerçek kişi veya tüzel kişiyi,
g) Aktarılan, Şirketimiz tarafından veri aktarılan gerçek kişi veya tüzel kişiyi ifade eder.


3- KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI
Şirketimiz, müşterilerin kişisel verilerini, sağladığımız hizmet gereği, genel olarak kendilerinden veya kendileri adına, yurt dışında bulunan iş ortaklarımız tur operatörlerinden, web sayfamızdan, nadiren de diğer yollardan tedarik etmektedir. Bu bilgiler, Ad-soyadı, cinsiyet, doğum tarihi, e-posta adresi, vs. gibi bilgilerdir. Bu bilgiler şirketimize, e-posta, sms, fax, telefon, sosyal medya, web sayfaları, çerezler ve diğer izleme teknolojileri ile ulaşabilir, bunlar genelde kamuya açık bilgilerdir, şirketimiz özel nitelikli bilgileri gerekli olmadığında talep etmemeye özen göstermektedir.

4- KİŞİSEL VERİLERİN HUKUKA UYGUN İŞLENMESİ KURALLARI Toplanan kişisel veriler, değerli müşterilerimize hizmetleri sunma amacıyla elde edilmiş asgari bilgiler olup, hizmetin ifasında kullanılacaktır. Veri sorumlusu şirketimiz tarafından yasalara uygun işleme kuralları aşağıda belirtilmiştir.

Kişisel veri işleme kurallarımız;
- Kişisel veri, özellikle veri sahibinin açık rızası ile kullanılacaktır.
- İşin gereği, dolaylı elde edilen bilgilerin gizliliği konusunda, aktaran ve aktarılan kişilere gerekli bildirimler yapılacaktır.
- Veri işleyenler, KVKK hakkında bilgilendirilecek, yasalara uymaları konusunda uyarılacak ve aralıklı olarak denetime tabi tutulacaklardır.
- Bir hizmetin ifasını yerine getirme amaçlı veri işlenecektir
- Şirketimiz hiçbir şekilde kimsenin özel nitelikli bilgileri ile ilgilenmemektedir ve bu konuda veri aktaranların, özel nitelikli bilgilerini göndermemeleri, öncelikli arzumuzdur, istisnai olarak şirketimize aktarılan, özel nitelikli veriler, kesinlikle veri sahibinin rızası olmadan kullanılmayacaktır.
- Şirket çalışanlarının kişisel verileri başvuru formları veya CV’ leri, kendi rızalarıyla verilen bilgiler olarak kendilerinden istenir ve bu bilgiler, İnsan kaynakları politikası gereği, diğer şirket veya kurumlarla veya 3. Kişilerle bilgilerin doğruluğu açısından iletişime geçilerek insan kaynakları departmanı amaçları doğrultusunda işlenip, paylaşılabilir.
- Verinin işlenmesi konusunda yasal bir kısıtlama olmaması halinde veriler işlenebilecektir
- Kişisel veriler, ilgili kişinin açık rızası olmaksızın yurt dışına aktarılamaz.
- Mina Turizm, kişisel verilerin yurt dışına aktarılması veya yurt dışından Türkiye ye veri aktarımında, yurt dışı veri sorumlusunun, yeterli korumayı sağlamasını talep hakkı vardır.


5- KİŞİSEL VERİLERİ SAKLAMA VE KORUMA
Kişisel Verilerin Korunmasını, öncelikli bir görev addettik. Dolayısıyla, şirket, Hizmet verdiğimiz yurt içi – yurt dışı tüm müşterilerimizle ilgili, iş ortaklarımız, yurt dışı operatörlerimiz, tedarikçilerimiz ve diğer 3. kişilerden elde ettiğimiz ve aktardığımız her türlü kişisel bilgi, özel nitelikli bilgi, gizlilik içerisinde saklanacak, amacı dışında kullanılmayacak ve titizlikle korunması için her türlü idari ve teknik tedbirleri alır, Güvenliği sağlamak için bilişim teknolojilerini kullanarak gerekli koruma sistemleri inşa eder, gerekli güncellemeleri yapar. Mina Turizm Ltd. Şti. kişisel verilerin, kanunlara aykırı şekilde işlenmemesi amacıyla, kendi içinde, çalışanları, kendi dışında veri aktaran ve aktarılanları, tedarikçileri ve ilgili diğer kişileri, verilerin kullanılması açısından, mevzuat kurallarına uymaları konusunda uyarır ve bilgilendirilmelerini sağlar. Bir veri sorumlusu nezdinde bulundukları pozisyon veya görev itibariyle kişisel verilere erişme yetkisi olanlar tarafından, yetkileri aşmak ve/veya yetkilerini kötüye kullanmak suretiyle, kişisel amaçlara veya nedenlere bağlı olarak işleme amacı dışında söz konusu kişisel verilerin işlenmesi ve/veya bu verilerin üçüncü kişilerle paylaşılması 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun (Kanun) 12 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasına aykırılık teşkil edeceğinden, bu kapsamdaki eylemlerin önlenmesi amacıyla veri sorumlularınca uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik gerekli her türlü teknik ve idari tedbirin alınması gerektiği hususunda veri sorumlularını bilgilendirir. Kişisel verilerin tüm tedbirlerin alınmasına karşın, verilere kaçak erişim halinde, şirket, acilen ilave tedbirleri alarak, durumu KVK kuruluna iletir.

6- KİŞİSEL VERİLERİ RESEN SİLME, YOK ETME VE ANONİM HALE GETİRME
Kişisel veriler, kanunun, 5 inci ve 6’ncı maddelerinde yer alan, verilerin işlenme şartlarının tamamının ortadan kalkması halinde, resen veya ilgili kişinin talep etmesi halinde veriler, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilerek anonimleştirilir ve bunun için gerekli teknikleri kullanır.

7- İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;
a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Veri işlenmişse bunula ilgili bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerin işlenme amacı ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Kişisel verilerin eksik ve yanlış işlenmesi durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
e) 7. Madde şartları çerçevesinde verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
f) İşlenen verilerin, kişinin kendi aleyhine sonuç vermesi durumunda itiraz etme, zarara uğraması halinde ise zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

8- POLİTİKANIN YÜRÜRLÜĞÜ İşbu Kişisel Veri Politikası 01/09/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. İlgili kişiler www.mina.com.tr portalından bu politikaya erişebilirler. Değişiklik halinde gerekli güncellemeler yapılacaktır.